இன்று ஒரு மேற்கோள்

ஒரு நோக்கத்துக்கெனப் பணிபுரியுங்கள், கைதட்டலுக்காகப் பணி செய்யாதீர்கள்.

பிறர் செல்வாக்கினைப் பெறுவதற்கன்றி, உங்கள் சுயவெளிப்படுத்தலுக்கென வாழுங்கள்,

உங்கள் இருப்பைப் பிறர் கவனிக்கவேண்டுமென முயலாதீர்கள், நீங்கள் இல்லாததை

மற்றவர்கள் உணருமாறு வாழுங்கள்.

தினம்-ஒரு-செய்தி