சிந்தித்தல்

புத்தகங்களைப் படித்துக் கொண்டே இருங்கள். ஆனாலும் அவை புத்தகங்களே என்பதை மறக்காதீர்கள்.  சிந்திக்கப் பயிலுங்கள்.  உங்களுக்காகச் சொந்தமாக நீங்கள் மட்டுமே சிந்திக்க முடியும். -கார்க்கி.

தினம்-ஒரு-செய்தி