சிரிப்பு

தங்களைத் தாங்களே பார்த்துச்
சிரிக்க முடியாதவர்களைப் பார்த்து
மற்றவர்கள் சிரிக்கிறார்கள்.

தினம்-ஒரு-செய்தி