சோகமும் சிரிப்பும்

ஒரு சொற்பொழிவாளர், சபையில் ஒரு நகைச்சுவைத் துணுக்கினைக் கூறினார். அது நன்றாகவே இருந்ததால், எல்லாரும் வெடித்துச் சிரித்தனர். ஒரு நிமிடத்திற்குப் பிறகு அதே நகைச்சுவைத் துணுக்கைக் கூறினார். இப்போது மரியாதைக்காகச் சிலர் மட்டும் சிரித்தனர். மீண்டும் மீண்டும் அதே நகைச்சுவைத் துணுக்கை ஓரிருமுறை சொன்னார்.
சபையில் யாருமே சிரிக்கவில்லை. இப்போது ஒரு புன்சிரிப்போடு அவர் கூறினார்: “ஒரே ஜோக்கை உங்களால் மறுபடி மறுபடி ரசிக்கவோ அதற்குச் சிரிக்கவோ முடியவில்லை. ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே விஷயத்திற்கு ஏன் மறுபடி மறுபடி கவலைப்பட்டு அழுகிறீர்கள்?”

தினம்-ஒரு-செய்தி