தமிழ் இலக்கியத்தில் மேற்கத்தியக் கொள்கைகளின் தாக்கம் (முழு நூல்)

தமிழ் இலக்கியத்தில்
மேற்கத்தியக் கொள்கைகளின் தாக்கம்

நூலாசிரியர்
பேராசிரியர் முனைவர் க. பூரணச்சந்திரன்

நூலினுள்ளே….

1. முன்னுரை
2. தமிழ் இலக்கியத்தின் மறுமலர்ச்சி
3. மேற்கத்திய அழகியல் கொள்கைகள்
4. மார்க்சியமும் தமிழிலக்கியமும்
5. பிற்கால மார்க்சியம்
6. ஃப்ராய்டியமும் தமிழிலக்கியமும்
7. இலக்கியமும் இருத்தலியமும்
8. நவீனத்துவம்
9. ரஷ்ய வடிவவியல் நோக்கு
10. அமைப்பியமும் பின்னமைப்பியமும்
11. தமிழிலக்கியமும் பின்நவீனத்துவமும்
12. தொடர்ச்சியறு எழுத்தும் மாந்திரீக யதார்த்தமும்
13. பெண்ணியமும் இலக்கியமும்
14. தலித் இலக்கியம்
15. பிற்காலனியம்
16. முடிவுரை

சமர்ப்பணம்: தமிழ் இலக்கியம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு.

இலக்கியம்