தாய்மொழி

நாம் தாய்மொழி என்று சொல்வதற்குக் காரணம்
தந்தைக்குப் பேசவே முடிவதில்லை.

தினம்-ஒரு-செய்தி