பொருளடக்கம்

திரைப்படப் பரிந்துரை
ரோசா லக்சம்பர்க்-திரைப்படம் வாசிக்க
திரைப்பட அறிமுக வரிசை- அகீரா குரோசேவாவின் ஏழு சாமுராய்கள் வாசிக்க
அப்பு மூவரிசைத் திரைப்படங்கள் (Apu Trilogy, Satyajit Ray) வாசிக்க