பஞ்சப்பாட்டு

அறமிலா உலகில் எவ்விதம் வாழ்வது?

அதோ ஓர் கருந்தலை நச்சுப்பாம்பு

என்னையும் மனிதனாக்கு

அற்றது ஊர்தி உற்றது வீடு

இல்லாமலிருக்கின்ற இறைவனிடம்

வேண்டிக் கொண்டது போதும் போ.

தினம்-ஒரு-செய்தி