புதிய நூல் – தமிழ்ப் பொழில் ஆய்வு

புதிய நூல்-தமிழ்ப் பொழில் ஆய்வு

பழந்தமிழ் ஆய்வு மாணவர்க்குச் சமர்ப்பணம்

1980களில் தொடக்கத்தில் நான் ‘தமிழ்ப்பொழில்’ என்ற தமிழ் ஆய்விதழை என் முனைவர் பட்ட
ஆராய்ச்சிக்கென ஏற்றேன். அதைப் பற்றிய கட்டுரைகளையோ அந்த ஆய்வேட்டையோ நான் நூலாக
இதுவரை வெளியிடவில்லை. அவற்றை இப்போது வெளியிட முனைகிறேன்.

இதன் முதல் பகுதியான முன்னுரை இந்த என் இணைய தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து மற்ற இயல்களும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வெளியிடப் பெறும்.

இது நம் தமிழின் பழைய இலக்கிய இலக்கண ஆய்விதழ்களின் வரலாற்றையும் அவற்றின் பங்களிப்பையும் அக்காலத் தமிழ்ப் போராட்டங்களையும் அறிய விழைபவருக்கு மிகவும் பயன்படும். சென்ற நூற்றாண்டின் தொடக்கப் பகுதியை ஆராய முனையும் ஆய்வாளர்களுக்கும் பயனுடையதாக இருக்கும்.

படிக்க விருப்பமுள்ளவர்கள் 1987ஆம் ஆண்டின் பதிவுகளில் சென்று
படிக்கலாம்.

தினம்-ஒரு-செய்தி