புதிய நூல்-தமிழ் இலக்கியத்தில் மேற்கத்தியக் கொள்கைகளின் தாக்கம்

புதிய நூல்-தமிழ் இலக்கியத்தில் மேற்கத்தியக் கொள்கைகளின் தாக்கம்

இந்த நூல் 2003இல் எழுதப்பட்டது. மாணவர்களுக்குப் பயன்படும்படியாக முழு நூலும் 15 பகுதிகளாக 2003ஆம் ஆண்டின் இலக்கியக் கட்டுரைப் பதிவுகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படிக்கவிரும்புவோர் 2003ஆம் ஆண்டின் பதிவுகளில் சென்று படியுங்கள்.

தினம்-ஒரு-செய்தி