பெண்ணின் அழகு

பெண்ணின் அழகு அவள் கண்களில் இருக்கிறது. கண், இதயத்தின் வாசல். இதயம் அன்பின் இருப்பிடம்.
பாவம், இது தெரியாத சில பெண்கள், தங்கள் அழகு அலங்காரத்தில், உடைகளில், மேக்-அப்பில் இன்னும் பிறவற்றில் இருப்பதாக நினைத்து மயங்குகிறார்கள்.

தினம்-ஒரு-செய்தி