மொழிபெயர்ப்பு பொருளடக்கம்

மொழிபெயர்ப்புத் துறைசார்ந்த கட்டுரைகள் 6
என் வாழ்க்கையில் ஓர் அலை வாசிக்க
வரலாற்றில் பனுவல்கள் வாசிக்க
எனது மொழிபெயர்ப்பு அனுபவங்கள் வாசிக்க
திறனாய்வும் பொதுப்புத்தியும்–முதல் பகுதி வாசிக்க
சிரிப்பும் பெயர்ப்பும் வாசிக்க
தற்கால மொழிபெயர்ப்புச் சூழல்:பேராசிரியர் பூரணச்சந்திரன் நேர்காணல் வாசிக்க
மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைகள் 6
விருந்தாளி வாசிக்க
வெள்ளை யானைகளைப் போன்ற குன்றுகள் – சிறுகதை வாசிக்க
சிறிய சிவப்பு இறகு (சிறுவர் கதை-1) வாசிக்க
நாங்கள் சிலர் எங்கள் நண்பன் வாசிக்க
கூண்டுப் பறவை- சிறுகதை வாசிக்க
சுயநல அரக்கன் (சிறுகதை) வாசிக்க
மொழிபெயர்த்த நூல்கள் 3
இந்துக்கள் ஒரு மாற்று வரலாறு – சுருக்கம் வாசிக்க
முன்னுரைப்பகுதி வாசிக்க
மொழிபெயர்த்த நூல்கள் வாசிக்க
நாடகம் 8
திருச்சி நாடக சங்கம் பற்றி-தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு. வாசிக்க
பாதல் சர்க்கார் நாடகவிழா வாசிக்க
ஈடிபஸ் அரசன் நாடகம் – காட்சி 5 (இறுதிக்காட்சி) வாசிக்க
ஈடிபஸ் அரசன் நாடகம் – காட்சி 4 வாசிக்க
ஈடிபஸ் அரசன் நாடகம் – காட்சி 3 வாசிக்க
ஈடிபஸ் அரசன் நாடகம் – காட்சி 2 வாசிக்க
ஈடிபஸ் அரசன் நாடகம் – காட்சி 1 வாசிக்க
ஈடிபஸ் அரசன் – சோபோக்ளிஸ் எழுதிய நாடகம் வாசிக்க