பொருளடக்கம்

மொழி
வாழ்க்கையில் சில பக்கங்கள் -1 வாசிக்க
My Experiences in the field of translation வாசிக்க
சொற்கள் வாசிக்க
Keynote Address: Multilingual Conference-7th September 2016 வாசிக்க
தமிழ்ப் பொழிலில் கலைச்சொல்லாக்கம் வாசிக்க
கலைச்சொற்கள் வாசிக்க
மொழிபெயர்ப்பும் ஒலிபெயர்ப்பும் வாசிக்க
ராபர்ட் கால்டுவெல் வாசிக்க
ஒலிபெயர்ப்புக் குறித்துச் சில சொற்கள் வாசிக்க
இதழ்களில் மொழிநடை வாசிக்க
மொழிபற்றிய சொல்லாடல்-தொடர்ச்சி வாசிக்க
மொழிப்பிரச்சினை-ஒரு நோக்கு வாசிக்க
சிரிப்பும் பெயர்ப்பும் வாசிக்க
தமிழைக் கையாளுதல் வாசிக்க
இதென்னய்யா, ஜுஜுபி மேட்டர்… வாசிக்க
தொல்காப்பிய நோக்கில் வக்ரோக்தி வாசிக்க