ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சினை!

இந்தியில் போலவே ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலும் எல்லாப் பெயர்ச்சொற்க ளுக்கும் ஆண்பால் பெண்பால் உண்டு. உதாரணமாக, வீடு என்பது பெண்பால் (La Maison). ஆனால் பென்சில் என்பது ஆண்பால் (Le Crayon). இப்படி ஓர் ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தபோது ஒரு மாணவன், “ஐயா, கம்ப்யூட்டர் (ஃப்ரெஞ்சில் ordinateur) என்ன பால்?” என்று கேட்டான். “கம்ப்யூட்டர் என்ன பாலாக இருக்கவேண்டும் என்று நீங்களே தீர்மானியுங்கள்” என்று அந்த ஆசிரியர் அதையே ஒரு பயிற்சியாக மாணவர்களுக்கு வழங்கிவிட்டார். அந்த வகுப்பில் இருபாலாரும் இருந்தார்கள். பெண்களையும் ஆண்களையும் தனித்தனிக் குழுக்களாகப் பிரித்த ஆசிரியர், “கணினி என்ன பாலாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்கு ஒவ்வொரு குழுவும் நான்கு காரணங்கள் தரவேண்டும்” என்றும் சொன்னார்.

‘கம்ப்யூட்டர், பெண்பால் பெயர்ச்சொல்லாகத்தான் (La ordinateur) இருக்க வேண்டும்’ என்று ஆண்கள் குழு தீர்மானித்தது. ஏனென்றால் பெண்களைப் போலவே, கம்ப்யூட்டர்கள் உள்ளன:

அ. அவற்றின் உள்தர்க்கத்தைப் படைத்தவனைத் தவிர வேறு ஒருவரும் புரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை.

ஆ. பிற கம்ப்யூட்டர்களோடு அவை உறவாடுகின்ற மொழி மற்றவர் களுக்குப் புரியாதது, வித்தியாசமானது.

இ. மிகச் சிறிய தவறுகளையும் பின்னால் மீள்பார்வைக்கென நீண்டகால ஞாபகத்தில் குறித்து வைத்துக்கொள்கின்றன.

ஈ. ஒன்றை வாங்கிவிட்டால் பிறகு அதற்கான பொருள்களுக்கு (accessories) காலம் முழுவதும் நிறையச் செலவு செய்யவேண்டியிருக்கிறது.

இதற்கு மாறாக, பெண்கள் குழு, கம்ப்யூட்டர் என்பது ஆண்பாலாகத்தான் (Le ordinateur) இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தது. காரணங்கள்:

அ. ஏதாவது வேலை செய்ய வைக்க வேண்டுமானால் அவற்றை ‘ஆன்’ செய்ய வேண்டும் – அதாவது தாஜா செய்ய வேண்டும்.

ஆ. அவற்றிடம் ஏராளமான தகவல் இருந்தாலும் தாங்களாக எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாதவை.

இ. பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்குத்தான் அவற்றை வாங்குகிறோம், ஆனால் அவைகளே பெரும்பாலும் பிரச்சினைகளாக மாறிவிடுகின்றன.

ஈ. ஒன்றை வாங்கியபிறகுதான், சற்றுப் பொறுத்திருந்தால் இன்னும் நல்லதாக மற்றொன்று கிடைத்திருக்குமே என்று தோன்றுகிறது.

ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் என்ன முடிவு செய்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. நம் இந்திக்காரர்கள் என்றால் எளிதில் தீர்மானித்துவிடுவார்கள். கட்டுப்படுத்து பவை, ஆள்பவை எல்லாம் ஆண்கள்; கட்டுப் படுத்தப்படுபவை, ஆளப்படுபவை எல்லாம் பெண்கள். அவ்வளவுதான்!

தினம்-ஒரு-செய்தி