வழிபாடு

பள்ளிக்கூடங்களில்தேர்வுகள் இருக்கும்வரை
தினசரிப் பிரார்த்தனைகளும் நடைபெறத்தானே செய்யும்?

தினம்-ஒரு-செய்தி