சொற்கள்

ஜனநாயகத்தில் ஈடுபடுவதற்கு நிலவுடைமைச் சமூக மதிப்புகளிலிருந்து விடுபடும் மனப்பான்மை வேண்டும். பிரிட்டிஷ் கால சிற்றரசன் அல்லது ஜமீன்தார்போல லக்ஷ ரூபாய் கோட் அணிந்து மினுக்குபவனுக்கு ஜனநாயகத்தைப் பற்றிய அறிவு பூச்சியம் என்பது வெளிப்படை.
மக்களும் தங்கள் சொற்பயன்பாட்டில்கூட பழைய மதிப்புகளை விட வேண்டும். உதாரணமாக, நடுவர், நீதிபதி என்பன சரியான சொற்கள். அதை நீதியரசர் என்பது நிலக்கிழார்கால மனப்பான்மை. நீதியரசர் என்றால், அப்புறம் நீதிஅந்தப்புரம் எங்கே, நீதிதளபதி, நீதிக்காலாட்படை எங்கே என்று கேட்கத் தோன்றுகிறது.
ஜட்ஜ் என்பதற்கு நடுவர் என்று பொருள் (நமது பட்டிமன்றங்கள் இந்தச் சொல்லையும் சின்னவீடு என்ற சொல்போல மலினமாக்கிவிட்டன.) மாஜிஸ்திரேட் என்றால் குற்றநடுவர். ஜஸ்டிஸ் என்றால் நீதிபதி, நியாயாதிபதி.

சமூகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>